Door:
Vice Versa

20 april 2018

Tags

Stop met ‘Dublin’ en verdeel asielmigranten eerlijk over Europa. En zorg dat lidstaten hun verantwoordelijkheden nemen en niet afschuiven. Dat schrijft Marthe Hesselmans van het wetenschappelijk bureau van D66 in deze opiniebijdrage.

Door Marthe Hesselmans

De vluchtelingenpiek van 2015 maakte duidelijk dat EU-lidstaten asielmigratie samen moeten
regelen. Anders dreigen belangrijke Europese verworvenheden in de knel te raken. Zo is het vrije verkeer van mensen en goederen tussen lidstaten moeilijk vol te houden zonder gezamenlijk asielbeleid. Asielmigranten die aankomen in het ene Schengenland kunnen immers doorreizen naar het andere Schengenland. Landen kunnen grenscontroles opwerpen om deze verplaatsing tegen te gaan. Daarmee doen zij echter ook afbreuk aan de vrijheid van alle EU-inwoners om tussen lidstaten te bewegen.

Gezamenlijk beleid is daarnaast nodig voor het waarborgen van de fundamentele waarden die EU-lidstaten hebben vastgelegd: eerbied voor de menselijke waardigheid en voor mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en de rechtsstaat. Alle lidstaten hebben zich aan deze waarden verbonden. Ze beschermen het recht van EU-inwoners om een vrij en volwaardig leven te kunnen leiden. Ze garanderen ook het recht van vluchtelingen om asiel aan te vragen in de EU, om hier (tijdelijke) opvang te krijgen naar EU-maatstaven en niet naar een gevaarlijk land te worden gestuurd. Om deze waarden in de praktijk te brengen, is afstemming nodig van beleid. Zodat iedereen op EU-grondgebied ook daadwerkelijk gelijk behandeld wordt.

Ten slotte, is samenwerking van belang om de solidariteit tussen lidstaten te handhaven, of eerder te herstellen. Solidariteit in Europa betekent dat als het ene land het moeilijk heeft, andere landen bijspringen. Op het gebied van asielmigratie wordt dit ernstig verzuimd. In de eerste helft van 2017 zijn er volgens UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, bijna 100.000 asielmigranten aangekomen in de Europese Unie, waarvan ruim 80.000 op de kusten van Italië. Lokale gemeenschappen en autoriteiten komen niet toe aan zorgvuldige asielprocedures. Inwoners van die gebieden weten niet waar ze aan toe zijn en asielmigranten bevinden zich in erbarmelijke omstandigheden. Onduidelijkheid brengt onrust. Het verzwakt draagvlak voor vluchtelingenopvang en ondergraaft de verbondenheid tussen landen en mensen.

Migratie in Europa is een werkelijkheid die dwingt tot duidelijkheid, tot helder beleid en moreel leiderschap. EU-lidstaten moeten gezamenlijk laten zien dat zij asielmigratie op humane en rechtvaardige wijze kunnen beheersen, zowel vandaag als morgen.

Hoe?

Niet met het huidige Dublinsysteem. Het systeem waarin asielaanvragen worden behandeld in het EU-land van aankomst faalt al jaren. Dat werd pijnlijk zichtbaar in 2015. Angela Merkel verkondigde publiekelijk dat Duitsland de ‘achterhaalde’ regels aan zijn laars lapte. Terecht, want ze waren volstrekt ontoereikend op een piekmoment van asielmigratie. Anno 2018 zitten Europese lidstaten nog steeds vast aan ‘Dublin’. Het is zeer de vraag of ze hiermee een volgend piekmoment beter aan kunnen dan in 2015. Europa is toe aan een alternatief toekomstvast asielsysteem. Wij doen hiervoor vier voorstellen:

1) Een zorgvuldig verdelingsmechanisme is nodig zodat geen enkele lidstaat overbelast raakt met asielaanvragen puur vanwege zijn ligging. Daarbij horen gezamenlijk bepaalde quota. Ze leggen vast hoeveel aanvragen iedere lidstaat moet en kan ontvangen, gelet op zijn inwoneraantal en bruto nationaal product.

2) Verdeling vindt plaats vanuit transitiecentra in grenslidstaten. Hier maken EU-asielexperts via een volwaardige procedure onderscheid tussen mensen die wel of geen kans maken op asiel in de EU. De eersten worden verdeeld over lidstaten om daar een vervolgprocedure te doorlopen. Denk aan vluchtelingen uit Syrië. Zij krijgen waarschijnlijk asiel omdat ze uit een oorlogsgebied komen. Wel is een vervolgprocedure nodig om uit te maken of ze niet zelf schuldig zijn aan oorlogsmisdaden. De tweede groep wordt, ook na een zorgvuldige procedure, uitgezet. Eenduidige criteria zijn nodig om te bepalen wanneer een asielaanvraag kansrijk is of niet. Het VN-Vluchtelingenverdrag moet hierin leidend zijn.

3) Verblijf in transitiecentra is menswaardig en kort. Daarvoor is het ook van belang om bindende afspraken te maken over de terugname door herkomstlanden van hen die geen kans op asiel hebben. Het is essentieel dat deze afspraken juridisch zijn vastgelegd. Herkomstlanden kunnen nu hun terugkerende landgenoten te gemakkelijk weigeren. Met stevige multilaterale afspraken staan EU-lidstaten sterker in de onderhandelingen dan als ze terugnames ieder voor zich regelen. Essentieel is ook dat terugnameovereenkomsten verbonden zijn aan ontwikkelings- en handelsbeleid en dat ze strikte criteria bevatten om de mensenrechten en veiligheid van uitgewezen asielzoekers te waarborgen.

4) Er moeten meer alternatieven voor asiel zijn. Nu lijkt asiel vaak de enige manier om Europa in te komen. Jongens uit Gambia vragen asiel aan terwijl ze eigenlijk kansen op werk of studie zoeken. Voor hen zijn alternatieve wegen nodig. In de vorm van een studievisum of een tijdelijke vergunning voor seizoenswerk. Daar moeten strikte voorwaarden aan verbonden zijn. Niemand mag zomaar komen studeren of werken. Niemand mag blijven als een visum afloopt. Maar maak het mogelijk voor mensen om hun toekomstplannen ergens op te projecteren. Om de smokkelaarsboot niet als enige optie te hoeven zien. En om te voorkomen dat zij die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor vervolging cruciaal draagvlak verliezen voor asiel in de EU.

Veel van het huidig asielbeleid strandt op tegenwerking van individuele lidstaten. Bij de uitwerking van bovenstaande voorstellen zullen we daar rekening mee moeten houden. Maar we laten ons er niet door verlammen. Asielmigratie naar Europa is een permanente realiteit. Alleen gezamenlijk kunnen lidstaten hier beter vat op krijgen. Door aankomstlanden in de EU toe te rusten op de komst van asielmigranten. Door herkomstlanden in Afrika en Azië stabieler te maken. Door te zorgen dat mensen perspectieven hebben, hier en elders, nu en later.

Dit artikel is gebaseerd op de publicatie Van nieuwkomer naar Nederlander. Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie die de Van Mierlo Stiching op 20 april lanceert in het Humanity House, Den Haag.

 https://viceversaonline.nl/site/wp-content/uploads/2018/03/Migratie_LogoDEF_HR-scaled.jpg

Het migratie- en vluchtelingenvraagstuk is het heetste politieke hangijzer van deze tijd. De discussie zit al jaren in een impasse. Een echt gesprek over de fundamenten van het systeem en een constructieve gedachtegang over innovatieve oplossingen komt niet van de grond, omdat het onderwerp wordt gegijzeld door de politieke waan van de dag. In het project ‘Droommaatregelen voor een rechtvaardig migratie-en vluchtelingenbeleid’ gaan wij op zoek naar de kansen en dillema’s van het huidige beleid.

Tussen 19 maart en 20 april gaan we op onderzoek uit en verschijnen er artikelen op Vice Versa. Met dubbelinterviews tussen ogenschijnlijke tegenpolen in het debat die op zoek gaan naar wat ze met elkaar gemeen hebben; met reportages over opvang in de regio; interviews over je eigen droommaatregel op het gebied van migratie en vluchtelingen ; en verdiepende stukken over veilige en legale routes voor vluchtelingen en migranten, en over Zuid-Zuid migratie. Dit project is een samenwerking tussen Vice Versa en Oxfam Novib.

Iedere druppel telt

Door Nicera Wanjiru | 13 mei 2022

Tijdens de Covid pandemie werd de toch al schaarse toegang tot water nog nijpender in de sloppenwijken van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het moest naast andere dingen nu ook nog gebruikt worden om je handen goed te wassen. Iedere druppel telt. In deze video aandacht voor het bijzondere ‘Wash First’ programma van Simavi en de Wash Alliance in Kenia. Samen met de lokale autoriteiten werd een programma gestart om 2000 scholen en gemeenschappen toegang te geven tot schoon water.

Lees artikel

‘Doen waar we goed in zijn’

Door Sarah Haaij | 10 mei 2022

Ook al zijn de coronavaccindonaties nu eindelijk op pijl, de vaccinatiegraad in veel Afrikaanse landen blijft toch achter. Die fragiele toestand van de mondiale zorgsystemen bespreken we met VVD-Kamerlid Jan Klink. Of we te lang vooral met onszelf bezig zijn geweest? ‘Ik denk dat je dat achteraf wel kunt stellen, ja.’

Lees artikel

De eerste 100 dagen van Liesje Schreinemacher: heeft de minister last van een blinde vlek?

Door Ariette Brouwer | 21 april 2022

Sinds lange tijd is er weer een minister voor ontwikkelingssamenwerking van VVD-huize. Hoe kijkt Simavi-directeur Ariette Brouwer terug op de eerste 100 dagen van Liesje Schreinemacher? In deze column spreekt ze haar zorgen uit over de blinde vlek die de minister tot nu toe lijkt te hebben voor het grote belang van het maatschappelijk middenveld. En nodigt haar uit om het gesprek hierover aan te gaan.

Lees artikel