Door:
Vice Versa

13 juni 2018

Tags

English text below!

Gezondheid financieren, hoe doen we dat? Wat is Universal Health Coverage, en wat is de beste manier om dit te bereiken? Deze vragen en meer staan centraal in ons aankomende derde Global Health Café, georganiseerd samen met KNCV Tuberculosefonds, Cordaid, Amref Flying Doctors, Wemos, en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Universal Health Coverage (UHC) wordt door de World Health Organisation (WHO) als volgt omschreven: “alle mensen en gemeenschappen kunnen gebruikmaken van de preventieve, genezende, revaliderende en palliatieve (verzachtende) gezondheidsdiensten die zij nodig hebben, die van dusdanig goede kwaliteit zijn om effect hebben en tegelijkertijd niet leiden tot financiële problemen voor de gebruiker.”

Hoe mooi het gedachtegoed achter UHC ook is, dit komt natuurlijk niet gratis. Berekeningen die uitgaan van een basispakket aan zorg en preventie komen uit op een benodigde investering van 86$ per persoon per jaar. In veel lage- en middeninkomenslanden kan de overheid dit niet financieren en zijn aanvullende financieringsmodellen nodig om te proberen het gat te dichten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het betrekken van de private sector om gezondheidszorgverzekeringen op te zetten, user fees voor services in te stellen of te verhogen, of de internationale ontwikkelingssector om hulp te vragen. Echter, deze nieuwe financiers komen met hun eigen agenda’s en interesses. Hoe bereik je de juiste balans en behoud je overzicht en invloed als overheid, en raak je tegelijkertijd niet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die deze gezondheidszorg nodig hebben uit het oog?

Derde Global Health Café

In het derde Global Health Café dat plaats zal vinden op maandag 2 juli, zal financiering voor UHC in lage- en middeninkomenslanden onder de loep worden genomen. Sprekers uit de beleidswereld uit zowel Nederland als de desbetreffende landen, wetenschappers, en vertegenwoordigers vanuit de private zorgsector zullen met elkaar debatteren over het belang van UHC, hoe we het moeten financieren, en welke vorm het precies moet aannemen om het meeste succes te bereiken.

Ligt het antwoord bij resultaatgerichte financieringsmechanismes met een focus op cost efficiency, of is dat niet toepasbaar als het gaat om de gezondheid van miljoenen kwetsbare burgers? Welke rol kunnen de publieke en private sector spelen om goede gezondheidszorg te financieren, en hoe kunnen zij er tegelijkertijd voor zorgen dat gezondheidszorg toegankelijk is voor -in het bijzonder- de arme en kwetsbare bevolking? Hoe kan je tegenstrijdige interesses van de private en publieke sector als het gaat om verdienmodellen tegengaan? En wat kunnen, of moeten, de internationale ontwikkelingspartners doen?

Programma

Facilitator:         Andrew Makkinga

14.00 uur: Inloop met thee en koffie                      

14.30 uur: Introductie. Wat is Universal Health Coverage, wat zijn de dilemma’s en kansen. Door Egbert Sondorp

14.40 uur:  Panel – Partnerschappen, goede uitkomst of genoodzaakt kwaad?

 • Ties Kroezen: Venture Manager Philips
 • Frank van de Looij: Gezondheidsexpert Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ouma Oluga, President van the Kenyan Medical Practitioners’, Pharmacists’ and Dentists’ Union

15.20 uur: Reactie & commentaar van de Kamerleden op de discussie

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Panel – delivering and financing UHC, mixed of modalities

 • Akinyi Walender, country director Ethiopië, Cordaid
 • Toon Bullens, Lid van  Advisory Board bij Financial Inclusion, Development and Research Centre
 • Mariska Meurs, Pleitbezorger mondiale gezondheid (WEMOS)

16.20 uur: Reactie & commentaar van Kamerleden

16.30  uur: Wrap up en afsluiting

Gelimiteerd aantal plekken beschikbaar, meld je aan via deze LINK!

Lees HIER meer artikelen over Mondiaal Gezondheid


Financing health, how do we do this? What is Universal Health Coverage, and what is the best way to achieve this? These questions and more will take center stage in our next Global Health Café.

Universal Health Coverage (UHC) is described by the World Health Organization (WHO) as follows: “all people and communities can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, which are of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to financial hardship.”

As beautiful as this philosophy is, it of course comes with a price. Calculations based on a basic package for care and prevention result in a  required investment of 86 $ per person per year. In many low- and middle income countries the government is unable to finance this, and additional financing models are required in order to bridge the gap. This happens through for instance involving the private sector to set up healthcare insurance, implementing or raising user fees for healthcare services, or asking the international development community for aid. However, all these financers bring their own interests to the table. How do you strike the right balance and maintain control and influence as the government, while at the same time not forgetting about the most vulnerable population groups who need this health care?

 

Third Global Health Cafe

In the third Global Health Café which will take place on Monday the 2nd of July, financing for UHC in lower- and middle income countries will be closely scrutinized. Guest speakers from the world of policy from the Netherlands and the countries in question, scientists, and representatives from the private health sector shall engage each other in a debate about the importance of UHC, how to finance it, and which shape it should assume to achieve the most success.

Does the answer lie with result-based financing with a focus on cost efficiency, or is this not applicable when it comes to the health of millions of vulnerable citizens? Which role can the public and private sector play to make healthcare accessible for -in particular- the poor and vulnerable population? How can you work with opposing interests of the public and private sector when it comes to business models? And what can, or should, the international development partners do?

 

Program

Facilitator:         Andrew Makkinga

14.00: Walk-in with tea and coffee                      

14.30:  Introduction. What is Universal Health Coverage,what are the dilemma’s and opportunities. By Egbert                                    Sondorp, KIT.

14.40: Panel – Partnerships, good solution or necessary evil?

 • Ties Kroezen: Venture Manager Philips
 • Frank van de Looij: Health Expert Ministry of Foreign Affairs
 • Ouma Oluga, President of the Kenyan Medical Practitioners’, Pharmacists’ and Dentists’ Union.

15.20: Reaction & comments from MPs

15.30: Break

15.45: Panel – delivering and financing UHC, mixed of modalities

 • Akinyi Walender, country director Ethiopië, Cordaid
 • Toon Bullens, member of Advisory Board bij Financial Inclusion, Development and Research Centre
 • Mariska Meurs, advocacy global health (WEMOS)

16.20: Reaction & comments from MPs

16.30: Wrap up and conclusion

 

Limited amount of places available, sign up following this LINK

Read HERE more publications about Global Health

 https://viceversaonline.nl/site/wp-content/uploads/2017/10/mondialegezondheid_v2-02.jpg

In dit kennisdossier publiceren we  artikelen over de trends, achtergronden en actualiteit binnen het beleidsterrein van mondiale gezondheid, en is er ruimte voor blogs van professionals en studenten.

De melkwetcontroverse

Door Joris Tielens | 03 februari 2023

Een door Nederland gesteund programma had tot doel de melkveesector in Kenia efficiënter te maken, maar critici zeggen dat het vooral om de ‘eigen’ bedrijven ging, en niet om ontwikkeling – dat is geen coherent beleid, stellen ze. Wat is waar? Slotdeel van het tweeluik.

Lees artikel

Melkhandel: met de ene hand geven, met de andere nemen?

Door Joris Tielens | 01 februari 2023

De overproductie van melk leidt in Nederland niet alleen tot een stikstofcrisis, maar de export van melkpoeder naar Afrika lijkt óók weinig goeds te doen: lokale boeren kunnen er niet mee concurreren. Dat gebeurt nu ook in Kenia, zeggen betrokkenen daar. Aan de andere kant stak Nederland veel ontwikkelingsgeld in de Afrikaanse melkveesector – hoe valt dat te rijmen? Deel één van een tweeluik.

Lees artikel

Beleidscoherentie: van ‘boemeltreintje’ tot ‘intercity’

Door Lennaert Rooijakkers | 26 januari 2023

Bij het Grote Coherentiedebat dat Vice Versa vorige week met zijn partners in Nieuwspoort organiseerde, bleek dat de praktijk steeds coherenter wordt – al blijft het samenspel tussen de ministeries ingewikkeld. ‘Soms is het echt een worsteling’, maar niettemin wil iedereen dóór.

Lees artikel