Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING ABONNEMENTEN VAN:

Stichting Informatievoorziening Ontwikkelingssamenwerking (bekend als Vice Versa), gevestigd en kantoorhoudende te 1092 AD Amsterdam aan de Mauritskade 63 hierna te noemen: Vice Versa 

Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Uitgever: Vice Versa, uitgever van Vice Versa en vakinformatie over mondiale samenwerking, die op overeenkomsten met klanten deze voorwaarden van  toepassing heeft verklaard;
 • Klant: degene die met Vice Versa, direct of indirect, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van boeken, tijdschriften, abonnementen, advertentieruimte dan wel enig ander door de uitgever ter verkoop aangeboden goed en/of elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussenuitgever en klant;
 • Goederen: alle goederen en diensten waarop overeenkomsten tussen uitgever en klant betrekking hebben. Overal waar ‘hij’, ‘zijn’ en ‘hem’ staat, gelieve ‘hij/zij’, ‘zijn/haar’ en ‘hem/haar’ te lezen.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 • Deze voorwaarden maken deel uit van elke door de uitgever met de klant gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomst uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
 • Op de overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan die welke in de overeenkomst zijn genoemd. Voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien in de overeenkomst opgenomen en door uitgever bekrachtigd.
 • Bij een wijziging van de voorwaarden is deze alleen van toepassing op overeenkomsten die na deze wijziging worden gesloten.

Artikel 3. Het sluiten en ontbinden van overeenkomsten

 • Alle offertes en aanbiedingen van de uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is bepaald.
 • Overeenkomsten tussen uitgever en klant komen tot stand door het schriftelijk, digitaal of mondeling plaatsen van een bestelling door de klant en het aannemen daarvan door de uitgever. Met het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.
 • Wanneer de uitgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling afwijzend heeft gereageerd, is de bestelling aanvaard. Niettemin heeft uitgever te allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren en niet te leveren, bijvoorbeeld wanneer omstandigheden levering onmogelijk maken.
 • Indien klant een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft uitgever het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die uitgever ten laste van klant heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 4. De financiële overeenkomst

 • Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.
 • Deze prijzen zijn vanaf 1 januari 2002 in Euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie verzend of andere bijkomende kosten die redelijkerwijs niet bij de prijzen zijn inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De uitgever factureert de bestelde goederen, werkzaamheden en/of diensten binnen twee maanden na levering, tenzij schriftelijk, digitaal of mondeling anders is overeengekomen.

Artikel 5. Het leveren van goederen, werkzaamheden en/of diensten

 • Goederen, diensten en/of werkzaamheden worden in principe binnen negentig dagen geleverd of aangevangen, tenzij dit logistiek onmogelijk is of in de overeenkomst iets anders is afgesproken.
 • Indien de leveringstermijn niet haalbaar is, wordt de klant schriftelijk, digitaal of mondeling van de verwachte leveringsdatum op de hoogte gesteld. Tot en met acht dagen na deze mededeling heeft de klant het recht de overeenkomst met de uitgever zonder kosten op te zeggen. Daarna is zulks niet meer mogelijk zonder door de klant te betalen schadevergoeding.
 • Uitgever heeft het recht de levering aan klant op te schorten wanneer laatstgenoemde niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens uitgever heeft voldaan. 
 • Deze opschorting wordt ongedaan gemaakt wanneer klant zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.
 • Uitgever wordt ontslagen van zijn verplichting om te leveren wanneer hij daartoe door blijvende overmacht niet in staat is. Er kan geen schadevergoeding worden gevraagd wanneer de redenen van de overmacht buiten de invloed van uitgever liggen.