Adolescent Sex : Hoe jongeren te bereiken in de SRGR-agenda

Datum/Tijd
Date(s) - 16/03/2018
14:00 - 17:00

Locatie
Humanity House

Categorieën


English Text Below!

Hoe richten we de gezondheidszorg in op een wijze zodat ze optimaal benut kan worden door adolescenten? Deze vraag staat centraal in het tweede Global Health café op vrijdagmiddag 16 maart in het Humanity House in Den Haag. De presentatie is in handen van Petra Stienen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunnen alleen slagen als ze in Afrika zullen slagen. Afrika ziet zich geconfronteerd met grote uitdagingen op vele samenhangende terreinen, waarbij een sterke bevolkingsgroei en als gevolg daarvan jonge bevolking centraal staat. In Afrika zelf wordt de sterke demografische groei overigens vaak eerder gezien als een kans dan als een beperking.

Toch is de bevolkingsgroei ontegenzeggelijk verbonden aan factoren als een zwakke economie en nog immer hoge sterfte en ziektecijfers. Als landen erin slagen om de bevolkingsgroei af te remen en tegelijkertijd investeren in onderwijs en jeugdwerkgelegenheid, kan de zorg om demografische ontwikkelingen in een kans worden omgezet. Deze ambities kunnen echter niet worden gerealiseerd zonder forse investeringen in gezondheidsystemen die adequaat zijn ingericht op de uitdagingen op het gebied van Seksuele Reproductieve en Gezondheidsrechten (SRGR).

Afrikaanse overheden hebben grote ambities op het terrein van SRGR met vooral aandacht voor een breed scala aan zorg die voor, tijdens en na de bevalling wordt verleend. Een groep die nu vaak minder goed bereikt wordt binnen de huidige gezondheidsystemen zijn adolescenten – de leeftijdscategorie tussen 10 en 22 jaar. Juist deze groep is het meest kwetsbaar en hier ligt de sleutel voor een succesvol beleid. Adolescenten hebben te maken met seksueel geweld, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Binnen de huidige gezondheidsystemen in Afrika hebben ze nauwelijks inspraak en wordt er niet naar hen geluisterd. Ook is seksuele voorlichting op scholen vaak een taboe en slagen gezondheidscentra er niet in om voorbehoedsmiddelen op het platteland te verspreiden.

Met gasten uit Afrika en Nederland praten we over prangende vragen op dit terrein en horen we voorbeelden uit de praktijk. Hoe richten we de gezondheidszorg in op een wijze zodat ze optimaal benut kan worden door adolescenten en hoe zorg je ervoor dat gezondheidssystemen ook afgerekend worden op het bereik van deze groep?

Hoe zorg je dat ze meer inspraak krijgen in gezondheidsystemen? En hoe zorgen we ervoor dat gezondheidsdiensten en medewerkers ook echt oog hebben voor de jongeren en hun behoeftes? Daarnaast praten we verder over beeldvorming en informatie. Hoe zit het met de beeldvorming van jongeren rondom seksualiteit? Hoe bevorder je goed geïnformeerde keuzes van de jonge generatie? En hoe zorg je dat iedereen toegang heeft tot voorbehoedsmiddelen en dat meisjes/ vrouwen een keus hebben En ook: hoe zorg je ervoor dat gezondheidssystemen afgerekend worden op het bereiken van adolescenten?

De sprekers zijn o.a.:

 • Lambert Grijns: Ambassadeur voor Aids en Seksuele en Reproductieve Rechten. Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Babah Tarawally, schrijver/publicist en ambassadeur meisjesbesnijdenis (Amref).
 • Denise van Dijk: Directeur Female Health Company
 • Ona Ilozumba, PhD-kandidaat aan de VU
 • Anke van der Kwaak, teamcoördinator SRGR bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
 • Zoë Nussy, CHOICE for Youth and Sexuality
 • Sanne Thijssen, Women Deliver, oud-jongerenambassadeur SRGR

Datum: vrijdagmiddag 16 maart

Tijdstip: 14.00-17.00

Presentatie: Petra Stienen

Plaats: Humanity House, Den Haag

Voertaal: Engels

Toegang is gratis. Reserveren via onderstaand formulier of stuur een email naar info@viceversaonline.nl

 

ENGLISH

ADOLESCENT SEX : How to reach Young people in the SRHR-Agenda

How can we design healthcare systems in such a way that it will be used to its fullest effect by adolescents? This question will be center stage in the second Global Health Café that will take place on Friday 16th of March in the afternoon in the Humanity House in The Hague. Petra Stienen will present the event.

The sustainable development goals (SDGs) can only succeed if they succeed in Africa. Currently Africa is facing major challenges on many inter-connected terrains, where a strong increase in population -and as a consequence a young population- is central. In Africa, this demographic growth is actually seen as an opportunity more often than not.

Still, the increase in population is irrevocably connected to factors such as a weak economy and continuing high mortality and illness rates. If countries succeed in slowing down population growth while simultaneously investing in education and youth employment, then the concern for demographic developments can be turned into an opportunity. These ambitions cannot be realized however, without hefty investments in healthcare systems that are adequately attuned to the challenges in the field of Sexual Reproductive and Health Rights (SRHR).

African governments have grand ambitions in the field of SRHR, with special attention towards a broad range of care that is provided before, during and after childbirth. A group that is less successfully reached within current healthcare systems is the age group between 10 and 22 years. And it is especially this group that is vulnerable and where the key for successful policy lies. Adolescents experience child marriages, sexual violence, and teenage pregnancies. Within the current healthcare systems in Africa these youths have little to no voice. In addition, sex education at schools is often a taboo and health centers are unable to distribute contraceptives in rural areas.

With guests from Africa and the Netherlands we will discuss these pressing questions in this field and hear about examples from local practice. How can we design healthcare in such a way that it can be used optimally by adolescents and how do you ensure that healthcare systems are held accountable for reaching this demographic?

How do you ensure that these adolescents get more say in healthcare systems? And how can we make healthcare services and employees really care for and think about youths and their specific needs? In addition we will also discuss framing and information distribution. How is sexuality framed for these youths? How do you improve the level of informed choices of the new generation when it comes to sex? How do you increase the viability of contraceptives and ensure that women and girls have a choice in sexual activity?

The speakers are amongst others:

 • Lambert Grijns: Ambassador for Aids and Sexual and Reproductive Rights. Ministry of Foreign Affairs.
 • Babah Tarawally, writer/publicist and ambassador female gential mutilation (Amref).
 • Denise van Dijk: Director Female Health Company
 •  Anke van der Kwaak: Senior Adviser SRHR. KIT
 • Ona Ilozumba: PhD-candidate VU Amsterdam
 • Zoë Nussy, director of CHOICE
 • Sanne Thijssen, Women Deliver, former youth ambassador SRHR

Date: Friday afternoon 16 March

Time: 14.00-17.00

Presentation by: Petra Stienen

Location: Humanity House, The Hague

Language: English

Entrance is free. Reserve your seat via the form below or send an email to info@viceversaonline.nl

 

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.