Het Grote Midden-Amerika Debat

Datum/Tijd
Date(s) - 01/11/2018
18:00 - 22:00

Categorieën


Het leek zo goed te gaan met Midden-Amerika. Tegenkrachten dreigen de positieve ontwikkelingen echter weer teniet te doen. Wat is er gaande in de regio en welke rol speelt Nederland nog? Kom op donderdagavond 1 november naar de Rode Hoed in Amsterdam voor Het Grote Midden Amerika Debat. Met interessante binnenlandse en buitenlandse sprekers en discussie.

Sinds de jaren 90 vinden er in Midden-Amerika op economisch, politiek en sociaal gebied positieve ontwikkelingen plaats. Er kwam een einde aan burgeroorlogen en dictaturen maakten één voor één plaats voor democratieën. Er waren baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding en het aanpakken van straffeloosheid die als voorbeeld dienden voor andere landen in de wereld die kampen met eenzelfde problematiek van corruptie en straffeloosheid. De politieke cultuur in diverse Midden-Amerikaanse landen werd langzaam maar zeker opengebroken, met nieuwe politieke bewegingen en een nieuwe generatie politici. De kracht van jongeren wordt steeds zichtbaarder. Ze staan aan het hoofd van demonstraties tegen corruptie en de oude politieke cultuur.  Je ziet ze in vakbonden, bij maatschappelijke organisaties en in de media.

Maar de tegenkrachten zijn groot en dreigen de positieve ontwikkelingen weer teniet te doen. In Guatemala en Honduras nemen moorden op mensenrechtenactivisten en boerenleiders toe. In het tot voor kort vreedzame Nicaragua worden massale protesten van de bevolking tegen president Ortega met geweld neergeslagen en is het land weer tot in haar vezels gepolariseerd. En in Guatemala heeft president Jimmy Morales per presidentieel decreet laten weten dat hij de door de Verenigde Naties ingestelde commissie tegen de straffeloosheid CICIG op korte termijn wil beëindigen.

 

De rol van de internationale gemeenschap

Dit alles vindt plaats in een context waarin trouwe donoren die zich inzetten voor mensenrechtenbeleid zich terugtrekken of het werken steeds lastiger wordt gemaakt. Zo verzocht de regering van Guatemala de Zweedse ambassadeur Anders Kompass te vertrekken. Hierdoor is de relatie met Zweden, een van de grootse donoren in de regio, onder druk komen te staan.

De andere grote traditionele donor was Nederland. Vooral in de jaren tachtig was er een bloeiende solidariteitsbeweging vanuit Nederland met Nicaragua en El Salvador. Wat minder zichtbaar was tot zeer recentelijk de samenwerking tussen Nederland en landen in Midden-Amerika op het gebied van mensenrechten en straffeloosheid. Zo stond Nederland mede aan de basis van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) en heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld in het mogelijk maken van berechting van de ernstige misdaden uit Guatemala’s burgeroorlog, waaronder genocide. Ook ondersteunt Nederland training van jonge politieke leiders en nieuwe politieke bewegingen en organisaties om te komen tot een democratie waarin ook vrouwen, jongeren en inheemse mensen de mogelijkheid hebben om mee te beslissen.

Deze samenwerking is de afgelopen jaren echter steeds meer op een laag pitje komen te staan vanwege bezuinigingen en andere keuzes binnen het Nederlandse beleid. Midden-Amerika lijkt steeds meer uit beeld te verdwijnen.  Met de ontwikkelingen in Guatemala en Nicaragua, en zeker ook nu er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn rondom de in 1982 gepleegde moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador lijkt de belangstelling voor Midden-Amerika weer toe te nemen.

Vandaar dat een aantal organisaties de handen in elkaar heeft geslagen voor een publieksavond op 1 november onder leiding van Frénk van der Linden in de Rode Hoed in Amsterdam over de ontwikkelingen in de regio en de relatie van Nederland met Midden-Amerika.

 

Programma

18.30 Inloop

19.00 Opening

Deel 1: Ontwikkelingen in de regio  (voertaal Engels)

19.10-19.25           Inleiding door Enrique Gasteazoro (general manager van Confidencial -het belangrijkste onafhankelijke mediakanaal in Nicaragua)

19.25.19.40.          Inleiding door Alvaro Montenegro (mede-oprichter van Justicia Ya, de brede beweging van jongeren in Guatemala die niet langer bereid zijn de corruptie en straffeloosheid in het land te accepteren)

19.40-20.15         Talkshow: Ontwikkelingen in de regio: positieve ontwikkelingen in gevaar. Met: Enrique Gasteazoro,  Alvaro Montenegro, en Heleen Schrooyen (coördinator Latijns-Amerika NIMD)

20.15- 20.45  Pauze

Deel 2: Nederland en Midden-Amerika (voertaal Nederlands)

20.45-20.55. Interview met televisiemaker Stef Biemans

20.55- 21.30        Talkshow:  Nederland en Midden-Amerika: gooien we het kind met het badwater weg? Met  Marlies Stappers (directeur Impunity Watch), Marionne Lips (regiocoördinator Latijns Amerika, CNV Internationaal), Arend Jan Boekestijn (buitenlandcommentator radio 1 en BNR Nieuwsradio) en Barbara Hogenboom(Directeur Centre for Latin American Research and Documentation)

21.30-22.00        Reflectie met politici. Met onder andere Bram van Ojik (GroenLinks), Sadet Karabulut (SP) en Achraf Bouali (D66)

22.00.22.10         afsluiting

22.10 Aanvang borrel

 

Het Grote Midden-Amerika Debat is een initiatief van CNV Internationaal, Free Press Unlimited,  Hivos, Impunity Watch, het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD), en Vice Versa. 

English Below

The Big Central America Debate

Everything seemed to be going so well in Central America. But opposing forces are threatening to counter the positive steps that have been made. What is going on in in the region, and what role does the Netherlands play? Come along to the Rode Hoed in Amsterdam for the Big Central America Debate on 1 November. Interesting speakers from the Netherlands and abroad will discuss the issues at stake.

Since the 1990s, the Central American region has seen many positive economic, political and social developments. Civil wars have come to an end, and dictatorships have, one by one, made way for democracies. There have been pioneering developments in the fight against corruption and tackling impunity that have served as an example for other countries facing the same problems around the world.

Indeed, in various Central American countries, political culture has been slowly but surely opening up, with new movements and a new generation of politicians leading the way. The power of youth is growing. You see young people heading demonstrations against corruption and the old political culture. You see them in trade unions, at the forefront of social organizations and in the media.

But the forces that oppose change are also strong, and they threaten to undo all these positive developments. In Guatemala and Honduras, the murders of human rights activists and agricultural leaders are increasing. Nicaragua – peaceful until recently – is seeing the violent suppression of mass protests against President Ortega, and the country is deeply polarized. And, in Guatemala, President Morales has announced by presidential decree that he wants to put a stop to the work of the UN’s International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) in the short term.

The role of the international community

All this in a context in which ever more donors committed to human rights are withdrawing or, at least, facing increasing difficulties in their work. One example: the Guatemalan Government recently asked the Swedish Ambassador, Anders Kompass, to leave, bringing Guatemala’s ties with Sweden – one of the largest donors in the region – under pressure.

The other big donor has traditionally been the Netherlands. In the 1980s, in particular, there was a flourishing solidarity movement between the Netherlands and Nicaragua and El Salvador. The Dutch cooperation also addresses issues in the field of human rights and impunity. For example, the Netherlands was one of the co-founders of the CICIG in Guatemala and played an important role in enabling the trial of serious crimes committed during Guatemala’s civil war, including genocide. The Netherlands also supports training for young political leaders and new political movements and organizations to help them work towards a democracy in which the voices of women, young people and indigenous people are heard.

The level of cooperation between the Netherlands and Central America has, however, become increasingly low in recent years due to budget cuts and other choices within Dutch policy-making. Central America seems to be fading from view. Despite this, with recent developments in Guatemala and Nicaragua, and certainly now that new developments are underway around the murder of four Dutch journalists in El Salvador in 1982, the interest in Central America appears to be on the rise again.

Faced with this complex political context, a number of organizations have joined forces to hold a public debate on 1 November at the Rode Hoed in Amsterdam, the Netherlands. Moderated by Dutch journalist Frénk van der Linden The debate will focus on developments in the Central America and Dutch relations with the region.

 

 

Programme

 

18.30 Doors open

19.00 Opening words

Part 1: Developments in the region (English)

19.10-19.25 Introduction by Enrique Gasteazoro (General Manager of Confidencial – Nicaragua’s biggest independent media channel)

19.25.19.40. Introduction by Alvaro Montenegro (founder Justicia Ya, a broad coalition of youth against impunity in Guatemala)

19.40-20.15 Talkshow: Developments in the region – positive developments under threat.

With: Enrique Gasteazoro, Alvaro Montenegro and Heleen Schrooyen (NIMD Sr. Programme Manager for Latin America)

20.15- 20.45 Break

Part 2: The Netherlands and Central America (Dutch)

20.45-20.55 Interview met televisionmaker Stef Biemans

20.55-21.30 Talkshow: the Netherlands and Central America: Are we throwing the baby out with the bathwater?With Marlies Stappers (director Impunity Watch), Marionne Lips (regional coordinator Latin-America CNV Internationaal), Arend Jan Boekestijn (commentator radio 1)  and Barbara Hogenboom (Director of CEDLA – the Centre for Latin American Research and Documentation)

21.30-22.00 Reflection with politicians

22.00.22.10 Closing

22.10 Drinks

 

The Great Central America Debate is organized by CNV Internationaal, Free Press Unlimited, Hivos, Impunity Watch, Vice Versa and NIMD.

Bookings

Dit evenement is volgeboekt.